Om SOK

Sogn Opplæringskontor er eit tverrfagleg opplæringskontor som tek ansvaret for lærekontraktar, er med på å auke interessen for fagopplæring i bedrift og å utvikle dyktige fagarbeiderar.

Dette gjer SOK:

Administrerar alt som har med lærlingane å gjere

 • skriv lærlingkontrakt/opplæringskontrakt
 • føl opp opplæringsplanen til lærlingen
 • oppmelding til fagprøve

Kvalitetssikrar opplæringa

 • føl opp lærlingen gjennom heile opplæringsløpet
 • hjelp til å utarbeide interne opplæringsplanar
 • arrangerer kurs for faglege leiarar og instruktørar

Rekrutterar søkarar til faga

 • har tett kontakt med ungsomskulane, videregåande skule og fylkeskommunen
 • deltek på yrkesmesse
 • hjelp til med å integrere utanbygslærlingane i lokalsamfunnet

Dette har bedriftene ansvar for

 • at lærlingane får ein trygg og god arbeidsplass
 • at lærlingane i løpet av læretida meistrar arbeidsoppgåvene som høyrer til faget
 • at lærlingane får opplæring i samsvar med nasjonal læreplan i faget