Lærlingvideo

Her er videoar me har filma av forskjellige lærlingar i forskjellige yrker der dei fortel om korleis dei sjølve opplever det å væra lærling.
Klikk på bildet for å sjå video. 

SALSFAGET

Marte EliseMarte Elise var lærling i salsfaget på Quality Hotel Sogndal. Læreløpet er normalt to år på skule og to år i bedrift. I salsfaget får du lære om kundebehandling, sal og marknadsføring av produkt, og bli i stand til å handtere endringar og sikra lønsam drift av verksemda. Salsfaget passar godt for deg som er serviceinnstilt, likar å arbeide i eit miljø med høgt tempo, er blid og utadvendt.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er salgsmedarbeidar.

 

 

 

 

sok

 

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET

Preben
Preben var lærling i produksjonsteknikkfaget på Lerum. I produksjonsteknikkfaget lærer ein seg styring og drift av produksjonsmaskiner, utstyr og samanstilling av produkt. Faget skal legge grunnlag for yrkesutøving innan framstilling av produkt i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter. Ein produksjonsteknikar drifrat, utviklar og forbetra produksjonsprosesser i industrien. Her får du lære bruk av automatiserte produksjonsmetoder, stabil produktkvalitet og høg effektivitet. 
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i produksjonsteknikk.

 

 

  

sok

ELEKTRIKARFAGET

DulsvikLars Ove var lærling i elektrikarfaget ved Sogn Elektro AS. Arbeidsoppgåvene er varierte der ingen dagar er like. Eit høgt utvikla teknologisk samfunn krev sikre og velfungerande elektriske installasjonssystem. I elektrikarfaget skal lærlingen lære å installere, kontrollere, vedlikehalde og reparere elektriske system. Opplæringa skal utvikle lærlingens evne til å tenke heilheit, og fremma system- og sikkerheitsforståing og evne til omstilling.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er elektriker

 

KJEMIPROSESSFAGET

AliAli var lærling i kjemiprosessfaget på Hydro Aluminium Årdal. Er du interessert i styring og overvaking av produksjon i prosessindustrien, prosessar og produksjonsmetodar? Ein fagoperatør i kjemisk prosessindustri skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og grundig, sjølvstendig og i samarbeid med andre. Ali har ein spennande og variert arbeidskvardag. 
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i kjemisk prosessindustri.

 

sok

LOGISTIKKFAGET

RonjaRonja var lærling i Logistikkfaget på Lerum. Som lærling i logistikkfaget lærer ein å jobbe effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt, samt jobbe sjølvstendig i tillegg til å samarbeide med kollega, kunde og leverandørar. Logistikkfaget skal leggje grunnlag for logistikkoperatørens yrkesutøving innan lagring og interntransport, sikring av last og klargjering av forsendingar.  Logistikkfaget fokusera blant anna på effektiv informasjonsflyt, miljøvenleg og sikker transport, varegjennomstrømming og lønnsomheit ved transport og lagring av varer og gods.  
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev med yrkestittel logistikkoperatør.

 

sok

INDUSTRIMEKANIKARFAGET

SteinarSteinar var lærling i industrimekanikarfaget på Impec. Industrien er prega av kontinuerleg teknologisk utvikling med aukande grad av automatisering. Som lærling innan industrimekanikar får du grunnlag for yrkesutøving innan tilverknad, montering, vedlikehald og reparasjon i industri, offshorevirksomheit og skipsverft. Ein får allsidig kompetanse i tilverking og montering av mekaniske element, vedlikehald og reparasjon av maskin og utstyr. Evna til omstilling og forståing for mekaniske prosessar, fremje forståing for mekanisk oppbygging, regulering og styring. 
 Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev og yrkestittelen industrimekanikar.
 

PROFILERINGSDESIGNFAGET

BenediktheBenedikthe er lærling i profileringsdesignfaget hjå Digital etikett. I profileringsdesignfaget lærer ein å lage kommunikasjonsmateriell tilpassa målgrupper, som f.eks etikettar, reklameskilt, plakatar og emballasje til ulike produkt. Faget skal bidra til å dekkje samfunnets behov for visuell kommunikasjon i det offentlege rom. Ein tileignar seg teknologisk og digital kompetanse, visuell kommunikasjon, kreativitet og nytenking. 
 Fullført og bestått opplæring fører fram til sveinebrev med yrkestittel profileringsdesignar.

 

 

 

 

 

 

 

sok

PLATEARBEIDARFAGET

Veronica Veronica var lærling i platearbeidarfaget på Impec. Dagane er varierte, alt frå planlegging, lesing av teikningar, til utføring av arbeidsoppgåver. Jobben er kjekk, ho får utfordringar på nye arbeidsoppgåver kvar dag og lærer særs mykje. Som platearbeidar må ein jobbe effektivt og plan messig, både sjølvstendig og i samarbeid med andre. Ein platearbeidar utformar plater, røyr og profilar, og set dei saman til større konstruksjonar. Ein handtera material, hjelpestoff og verktøy for materialbearbeiding. Ein arbeidar etter spesifiserte metodar og prosessar, her platearbeidaren òg har ansvar for vedlikehald og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr. HMS og sikkerheit er eit stort fokusområder. 
 Fullført og bestått opplæring fører fram til sveinebrev med yrkestittel platearbeidar.

 

 

 

 

 

 

sok

Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Martine 22Martine var lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget i Sogndal Kommune. Det første året jobba ho i Notsete barnehage, medan andre året tok ho på Trudvang skule. Ho fekk då jobbe med born frå 0-11 år, noko som gav ho brei erfaring innan faget. I tillegg fekk ho moglegheit til å hospitere nokre dagar på ungdomsskulen. 
Som barne- og ungdomsarbeidar skal ein planlegge, tilrettelegge og gjennomføre ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling, ut i frå barnas funksjonsnivå og livssituasjon. Ein skal òg fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Ein jobbar tett med born, ungdom, foresatte og kollega. Ein må dere interessert i å jobbe med barn og ungdom, dere open, fleksibel og samarbeidsvillig. Ein må ha gode relasjonskompetanse, kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjonar, vere sjølvstendig og ansvarsbevisst. 
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er barne- og ungdomsarbeidar. 

 

 

 

KONTOR- OG ADMINISSTRASJONFAGET / SALSFAGET

TogerTøger var lærling i Luster Sparebank. Han tek 2 fagbrev over 3 år. Det første fagbrevet han tok var i Kontor og administrasjonsfaget, no er han snart ferdig med sitt andre fagbrev i Salsfaget. Salsfaget og Kontor- og administrasjonsfaget har mange likheitstrekk, noko Tøger får erfart i sine arbeidsoppgaver. 
Kontor- og administrasjonsfaget skal leggje grunnlag for yrkesutøving innan service, kundebehandling og kontoradministrative oppgåver i offentleg og private verksemder. Opplæringa skal bidra til å utvikle lærlingens kunnskap om verksomheitas organisering og strategi for kommunikasjonsløysingar internt og eksternt. Fremje kompetanse i bruk av økonomisystem, bruk av teknologiske verktøy i kontorarbeid og informasjonsbehandling. 
I salsfaget får du lære om kundebehandling, sal og marknadsføring av produkt, og bli i stand til å handtere endringar og sikra lønsam drift av verksemda. Salsfaget passar godt for deg som er serviceinnstilt, likar å arbeide i eit miljø med høgt tempo, er blid og utadvendt.
 Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er salgsmedarbeider / kontor- og administrasjonsmedarbeider

sok 

MØBELSNEKKARFAGET

 Silje og LarsLars og Silje er lærlingar i møbelsnekkarfaget hjå Timbla AS. Som møbelsnekkar jobbar ein med å produsere, vedlikehalde og reparere møblar, trevarer og innreiing av tre og trebaserte material.
Ein møbelsnekkar skal bidra til å dekkje etterspurnad etter spesiallaga innreiing og møblar samt imøtekomme behov for reparasjon og restaurering. Ein får innsikt i treets spesielle eigenskapar, utvikling av nye teknikkar og bruk av nye material og maskiner. Ein lærer seg design- og produktutvikling, samt samarbeid med kundar og formgivarar. 
Møbelsnekkarfaget er forankra i gamle handverkstradisjonar. 
 Fullført og bestått opplæring fører fram til sveinebrev. Yrkestittel er møbelsnekkar.

 

 

 

 

sok   

GRAFISK PRODUKSJONSTEKNIKK

re
Remi er lærling i grafisk produksjonsteknikk hjå Printfarm. Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produsera ein ulike grafiske produkt, produksjon av visuell kommunikasjon i alle typar trykte media. Kreativitet, nøyaktigheit og gode samarbeidsevne er vesentleg for å lykkast i faget.
Arbeidskvardagen går ut på blant anna å planleggje produksjon, velje material, opplag og tidbruk. Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk må ein kunne vurdere både kvalitet og kostnad når ein vel produksjonsmetode, ein må kunne betjene datastyrte maskiner og beherske avanserte digitale verktøy. Fokus på miljøhandtering og HMT. 
Jobb innan grafisk produksjonsteknikk finn ein i store serieproduksjonar som f.eks aviser, bøker, emballasje, hefter, digitale trykkeri som produsera små seriar i store og små format. 
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i produksjonsteknikk.
 sok